Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου (ΑΔΑ: ΩΑ0Ρ7ΛΒ-ΘΑΩ) σχετικά με τον περιορισμό χρήσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στον οικισμό Φιλίππων του Δήμου Καβάλας.

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις Διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  2. Τις Διατάξεις του Π.Δ 144/2010 (ΦΕΚ Α 237/27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης|
  3. Την Αριθμ. Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322/19-9-2017 περί ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 . (ΦΕΚ 3282/2017 τ. β)
  4. Η με αρ. πρωτ. ΔΥΓ2/οικ42736/16-5-2014 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας.
  5. Τα με αριθ. πρ. 07/οικ.4297/6-10-2017 και 07/4172/24-11-2017 έγγραφα της Υπηρεσίας μας.
  6. Τα με αριθ. πρ. 07/οικ.1297/23-3-2017, 07/οικ.3298/3-8-2017 έγγραφα της Υπηρεσίας προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας και την από 10-8-2017 σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Υπηρεσία μας με φορείς της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας αλλά και άλλων συναρμόδιων Υπηρεσιών, για τη λήψη μέτρων μείωσης της τιμής συγκέντρωσης των νιτρικών ιόντων στο δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Φιλίππων.
  7. Το με αρ. πρωτ. 86772/1057/9-4-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας στο οποίο τονίζεται ότι από τα αποτελέσματα των τελευταίων μηνών του έτους 2020 παρατηρείται σταθερά υψηλή συγκέντρωση νιτρικών ιόντων στο οικισμό Φιλίππων κοντά στο όριο των 50mg/I όπου σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν και πρόσκαιρες υπερβάσεις με το οποίο ζητήθηκε η άμεση λήψη μέτρων.
  8. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων των Αναλυτικών Εργαστηρίων Αθηνών Α.Ε. των δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που ελήφθησαν στις 27-5-2021, 8-6-2021, 24-6-2021 και 29-7-2021, από υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α Καβάλας και της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας, από το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Φιλίππων όπου διαπιστώνεται σταθερή υπέρβαση στην παραμετρική τιμή των νιτρικών ιόντων άνω του ορίου των 50mg/I για τον οικισμό αυτόν.
  9. Την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Απαγορεύουμε τη χρήση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Φιλίππων του Δήμου Καβάλας για πόση και παρασκευή τροφίμων και περιορίζουμε τη χρήση αυτού στις λοιπές, εκτός των ανωτέρω, χρήσεις.
Η ΔΕΥΑ Καβάλας παρακαλείται όπως ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό και τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών για την αποτροπή χρήσης του νερού του δημοτικού δικτύου, στον αναφερόμενο οικισμό, για πόση και παρασκευή τροφίμων και τον περιορισμό της χρήσης αυτού μόνο για τις λοιπές οικιακές ή άλλες χρήσεις(ατομική υγιεινή, πλύση τροφίμων και σκευών, καθαριότητα κ.τ.ο.).
Η ΔΕΥΑ Καβάλας να συνεχίσει την πραγματοποίηση δειγματοληψιών σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα αποστέλλοντας στη Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων. Σημειώνεται ότι τα δείγματα θα αναλύονται από εργαστήρια που πληρούν τις προϋποθέσεις του παραρτήματος ΙΙΙ της (3) σχετικής.
Η απόφαση αυτή αίρεται με νεότερη μετά από σχετική εισήγηση της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας, η οποία θα παρακολουθεί τη συγκέντρωση του στοιχείου νιτρικών ιόντων στο πόσιμο νερό του ανωτέρω οικισμού και μόνο εάν διαπιστωθεί η οριστική εξάλειψη του προβλήματος ότι δηλαδή η συγκέντρωση των νιτρικών ιόντων στο αναφερθέν δίκτυο ύδρευσης θα βρίσκεται σταθερά εντός του ορίου που καθορίζεται από τη σχετική (3) ΚΥΑ.

Προηγούμενο άρθροΠοιος μπαίνει ανάμεσα σε Φώφη και Γιώργο Παπανδρέου – Γιατί ο πρώην πρωθυπουργός δεν δηλώνει δημόσια την στήριξή του στο πρόσωπό της;
Επόμενο άρθροΕκτάκτως αύριο στον Έβρο Παναγιωτόπουλος, Χρυσοχοίδης – Θα επισκεφθούν Καστανιές, φράχτη