Ανοίγει η ομπρέλα για την ένταξη οφειλών στον εξωδικαστικό μηχανισμό με τις βελτιώσεις του Ν. 4738/2020, που περιλαμβάνονται σε τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών.

Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ

Στο εξής οι οφειλές μπορούν να υπάγονται στον εξωδικαστικό εφόσον το ποσό υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ, ακόμη και αν αυτές είναι μόνο προς έναν φορέα. Στόχος είναι η επιτάχυνση της ροής των εγκρίσεων αιτημάτων για τη διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους προς χρηματοδοτικούς φορείς, Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία.

Η Realnews, μέσα από 10 ερωτήσεις-απαντήσεις, αποκωδικοποιεί τις βασικές βελτιώσεις που έρχονται.

Ποιες οφειλές μπορούν να ενταχθούν μετά τις βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό;

Διευρύνεται η περίμετρος των οφειλετών και των οφειλών, καθώς απαλείφεται η πρόβλεψη περί επιτρεπτού υποβολής αίτησης για υπαγωγή στον εξωδικαστικό στην περίπτωση που τουλάχιστον 90% των συνολικών οφειλών σε χρηματοδοτικούς φορείς, Δημόσιο και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλεται σε έναν χρηματοδοτικό φορέα. Πλέον, αυτές οι οφειλές μπορούν να υπάγονται στον εξωδικαστικό εφόσον το ποσό υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ και μπορεί πλέον να περιλαμβάνονται και οφειλές υπέρ τρίτων (π.χ. ΟΤΑ). Δίνεται προθεσμία δύο μηνών από την έναρξη ισχύος των υπό ψήφιση διατάξεων για την υποβολή νέας αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών υπέρ τρίτων για τις οριζόμενες κατηγορίες οφειλετών.

Tι κερδίζω αν ενταχθώ στην εξωδικαστική ρύθμιση;

Η οριστική υποβολή της αίτησης από τον οφειλέτη για ρύθμιση των οφειλών του μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού αναστέλλει τη διαδικασία του κώδικα δεοντολογίας τραπεζών. Αν για οποιονδήποτε λόγο η διαδικασία δεν τελεσφορήσει, η διαδικασία του κώδικα δεοντολογίας συνεχίζεται από το στάδιο στο οποίο βρισκόταν πριν από την αναστολή, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη ή του πιστωτή, η οποία λαμβάνει χώρα εντός τριάντα ημερών από την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης.

– Έως 240 δόσεις (20 χρόνια) προς το Δημόσιο ή έως 420 δόσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (35 έτη).

– Διαγραφή μέρους της οφειλής με κριτήριο τι έχει και μπορεί να πληρώσει ο οφειλέτης, ώστε να είναι βιώσιμη η λύση και να μπορεί να αντεπεξέλθει.

Εκτός από ληξιπρόθεσμα χρέη, μπορώ να ρυθμίσω και ενήμερες ή άλλες τρέχουσες οφειλές;

Κατ’ εξαίρεση μπορούν να ρυθμιστούν και εξυπηρετούμενες ή ενήμερες οφειλές χωρίς να έχουν βγει ακόμα ληξιπρόθεσμες, εφόσον ο αιτών επικαλείται ότι η οικονομική του κατάσταση έχει επιδεινωθεί κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% (μείωση εισοδημάτων κατά 20% ή διατήρηση εισοδήματος σταθερού και αύξηση δαπανών κατά 20%).

Επιτρέπεται η δυνατότητα εξαίρεσης ενήμερης ή ήδη ρυθμισμένης και ενήμερης οφειλής κατά την υποβολή αίτησης οφειλέτη για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών;

Επιτρέπεται υπό όρους. Προϋπόθεση για την εξαίρεση ενήμερης ή ήδη ρυθμισμένης και ενήμερης οφειλής από τη ρύθμιση είναι οι δόσεις του συνόλου των ενήμερων ή ρυθμισμένων και ενήμερων οφειλών του να μην αποκλίνουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15% από τη δόση που προκύπτει για αυτές από το υπολογιστικό εργαλείο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Ποιο είναι το επιτόκιο της ρύθμισης;

Tο επιτόκιο της ρύθμισης οφειλών μέσω εξωδικαστικού στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία θα έχει πλέον σταθερό επιτόκιο 3%, αντί για το κυμαινόμενο που είναι σήμερα και βασίζεται στο euribor συν 5 ποσοστιαίες μονάδες και φτάνει εντέλει το 7,6%.

Tι κερδίζει ένας οφειλέτης στο ενδεχόμενο ολικής προεξόφλησης της ρύθμισης αναδιάρθρωσης;

Σε περίπτωση ολικής προεξόφλησης της ρύθμισης της σύμβασης αναδιάρθρωσης, με καταβολή από τον οφειλέτη ή συμψηφισμό, προβλέπεται η χορήγηση έκπτωσης στο σύνολο των τόκων καταβολής που έχουν υπολογιστεί και αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο αριθμό δόσεων της ρύθμισης.

Tι αλλάζει στις απορρίψεις των δανείων από την πλευρά των τραπεζών και των servicers;

Προβλέπεται η αιτιολόγηση από τους πιστωτές της απόρριψης ρύθμισης για τον οφειλέτη. Οι συμμετέχοντες πιστωτές, που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, δύνανται να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης προς τον οφειλέτη. Αν η πρόταση εξασφαλίσει τη συναίνεση του οφειλέτη, της πλειοψηφίας (ως προς την αξία των σχετικών απαιτήσεων) των συμμετεχόντων πιστωτών που είναι χρηματοδοτικοί φορείς και τουλάχιστον του ποσοστού συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο, υπογράφεται μεταξύ των συναινούντων πιστωτών και του οφειλέτη η σύμβαση αναδιάρθρωσης (που δύναται να συναφθεί και ως πολλαπλές διμερείς συμφωνίες με ταυτόσημο περιεχόμενο). Οι συμμετέχοντες πιστωτές, που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, καθώς και ο οφειλέτης, αιτιολογούν την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μη συναίνεσή τους σε πρόταση ρύθμισης. Για τον λόγο αυτό, η Ελληνική Ενωση Τραπεζών και η Ενωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, εντός 15 ημερών υποχρεούνται να αποστείλουν στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) επιστολή, με την οποία θα προσδιορίζουν τους λόγους μη συναίνεσης σε πρόταση ρύθμισης, οι οποίοι αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα από την ΕΓΔΙΧ.

Αν μια διαδικασία ρύθμισης αποβεί άκαρπη, υπάρχει η δυνατότητα διαμεσολάβησης;

Μετά τις βελτιώσεις, στις περιπτώσεις περαίωσης της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης ως άκαρπης, ο οφειλέτης δύναται, εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την περαίωση της διαδικασίας, να καταθέσει αίτημα υποβολής σε διαμεσολάβηση. Εφόσον το αίτημα αυτό γίνει δεκτό από την πλειοψηφία των χρηματοδοτικών φορέων ως προς την αξία των σχετικών απαιτήσεων που αφορά, τότε ως προς τις οντότητες που ικανοποιούν τον ορισμό της πολύ μικρής οντότητας την ευθύνη διαμεσολάβησης μπορεί να αναλάβει οποιοσδήποτε διαπιστευμένος μεσολαβητής. Σε περίπτωση που, παρά την παρέλευση εξήντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, δεν έχει επιτευχθεί η υπογραφή συμφωνίας αναδιάρθρωσης μεταξύ των πιστωτών και του οφειλέτη, τότε η διαδικασία θεωρείται λήξασα.

Τι «κούρεμα» οφειλών προσφέρει ο εξωδικαστικός;

– Το «κούρεμα» προς το Δημόσιο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 95% στα πρόστιμα ή 85% των απαιτήσεών του από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

– Στην περίπτωση διμερών διαπραγματεύσεων ή στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις ύστερα από αντιπρόταση των πιστωτών (αλγόριθμος Β), το «κούρεμα» βασικής οφειλής προς Δημόσιο και φορείς κοινωνικής ασφάλισης μπορεί να φτάσει στο 75%. Ωστόσο, διαγραφή βασικής οφειλής από παρακρατούμενους φόρους (ΦΠΑ, ΦΜΥ) και οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές απαγορεύεται από τον νόμο.

– Στην ίδια περίπτωση (αλγόριθμος Β), το «κούρεμα» προς τράπεζες ή φορείς δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 80% των απαιτήσεων των χρηματοδοτικών φορέων (εξαιρουμένων των τόκων υπερημερίας για τους οποίους δεν υπάρχει όριο).

Mπορούν να υποβάλουν αίτηση και νομικά πρόσωπα;

Με τις βελτιώσεις παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό, αλλά ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Προηγούμενο άρθροΜε επιτυχία οι εκδηλώσεις του Δήμου Παγγαίου την Καθαρά Δευτέρα
Επόμενο άρθροΗ παρουσίαση του βιβλίου στην Καβάλα “ΑΔΡΙΑΣ”, Ήταν όλοι τους ήρωες..