Διαμαρτυρία του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν.Καβάλας για απόφαση του Δήμου Καβάλας για αντικατάσταση λαμπτήρων LED

ΠΡΟΣ:

Κο Δήμαρχο Δήμου Καβάλας
2) Κο Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Κο Προιστάμενο Τμήματος Διοικητικού- Οικονομικού Καβάλας της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης

Κο Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΟΤΑ» («ΠΟΕ – ΟΤΑ»)

Πρόσφατη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας για την αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων σε ολόκληρο το Δήμο Καβάλας .

Α. Με πρόσφατη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας αποφασίστηκε -μεταξύ άλλων- η Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στο Δήμο Καβάλας, με τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 12ετούς διάρκειας, με Ανάδοχο, καθώς και Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού.

Με την ίδια ως άνω απόφαση -η χρηματοδότηση των συμβάσεων αυτών προβλέπεται να γίνει και με την εκχώρηση μέρους των ανταποδοτικών τελών Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 43, του ν. 4257/2014).

Στα πλαίσια των συμβάσεων αυτών θα αντικατασταθούν τα φωτιστικά σώματα που είναι εγκατεστημένα σε δρόμους, πεζόδρομους, πλατείες, παιδικές χαρές του Δήμου κλπ, τα οποία ανέρχονται σε 11.762 τεμάχια .

Το συνολικό κόστος για το Δήμο Καβάλας θα είναι της τάξης των 10.362.634,15 € , εκ του οποίου ποσό € 2.347.418,00(!!!) θα αφορά στη 12ετή συνολική ανάληψη της εγγυητικής ευθύνης αντικατάστασης του εξοπλισμού και της συντήρησης του από τον Ανάδοχο.

Β. Τα ζητήματα που γεννώνται από την απόφαση αυτή είναι ποικίλα και οπωσδήποτε χρήζουν ιδιαίτερης και ενδελεχούς έρευνας, λαμβανομένου -ιδιαίτερα- υπόψη του μεγέθους και της σημασίας του όλου έργου, καθώς και το εξαιρετικά μεγάλο κόστος κατασκευής και συντήρησης αυτού.

Εκ των σοβαροτέρων εξ αυτών, αναφέρουμε την έλλειψη δικαιοδοσίας της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για τη λήψη απόφασης τέτοιας βαρύτητας και οικονομικού περιεχομένου, ίδια όσον αφορά την εκχώρηση μέρους των ανταποδοτικών τελών Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού, που καταβάλλονται από τους Δημότες και καλύπτουν πλήθος -ζωτικής σημασίας- αναγκών για την ποιότητα ζωής τους, ενώ συχνά δεν επαρκούν, ούτε για την κάλυψη των βασικότερων εξ αυτών.

Συγκεκριμένα, η εκχώρηση μέρους των ανταποδοτικών τελών Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού , για την αποπληρωμή των ανωτέρω Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) από την Οικονομική Επιτροπή υπερβαίνει τη δικαιοδοσία αυτής, που σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 είναι σαφώς προσδιορισμένη και προδιαγεγραμμένη . Ουσιαστικά εν προκειμένω τίθεται ζήτημα «αντιποίησης» της δικαιοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου (σχετ. απόφαση Ελ.Συν. 1764/2019 τμήμα IV).

Γ. Σε ό,τι ωστόσο αφορά το Σωματείου μας ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για την απόφαση αυτή , εντόνως για τους εξής βάσιμους λόγους :

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Καβάλας στελεχώνονται σήμερα-κατά γενική ομολογία- από αξιολογότατους υπαλλήλους όλων των Κλάδων εκπαίδευσης, διαφόρων ειδικοτήτων, εμπειρότατους και ικανότατους .

Η αποτελεσματικότητα των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας- που πράγματι είναι υποστελεχωμένες, καθώς υπάρχουν πολλές οργανικές θέσεις κενές – έχει αποδειχθεί και αποδεικνύεται καθημερινά και υπό τις πιο ακραίες και αντίξοες συνθήκες .

Με την εν θέματι απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας, η Υπηρεσία αυτή απαξιώνεται με τον πλέον ηχηρό και ανοίκειο τρόπο, καθώς:

-Ουδέποτε έχει ζητηθεί η εκπόνηση από την αρμόδια προς τούτου Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου καμίας μελέτη ή γνωμοδότησης επί του θέματος, ούτε ζητήθηκε ποτέ από την Υπηρεσία αυτή να ελέγξει την αξιοπιστία των στοιχείων που αναφέρονται στην σχετική Εισήγηση .

Ως εκ τούτου ελλείπει-εν προκειμένω- παντελώς ο έλεγχος της σκοπιμότητας και του κόστους που επάγεται για τον Δήμο Καβάλας η σύναψη μίας τέτοιας Δημόσιας Σύμβασης, με βάση αντικειμενικά κριτήρια και εκτιμήσεις και τη χρήση οποιουδήποτε πρόσφορου μέσου (Ενδεικτικά πχ : με βάση συγκριτικές τιμές παλαιότερων παρεμφερών συμβάσεων, μέσω διαβούλευσης με δραστηριοποιούμενους στην αγορά οικονομικούς φορείς κλπ.)

Τέτοια έλλειψη -ωστόσο- συνιστά ουσιώδη πλημμέλεια της σχετικής διαδικασίας, ενώ καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της διάθεσης του δημοσίου χρήματος (πρβλ. Ε.Σ.119/2020 Τμ Μείζ-Επταμ.Συνθ., 1253, 301/2019 VI Τμ., 25, 22/2018 Κ.Π.Ε.Δ. IV Tμ., 304/2020, 268/2019 ΣΤ΄ Κλιμ., 171/2020 Z΄ Κλιμ., Στ’ Κλιμ. 360/2020).

Σημειωτέον ότι ανάλογη μελέτη και γνωμοδότηση ομοίως δεν ζητήθηκε ποτέ από οποιονδήποτε άλλο αρμόδιο φορέα πχ. το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος κλπ .

-Η παράδοση μετά την προβλεπόμενη 12ετία στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου της αρμοδιότητας συντήρησης και των νέων φωτιστικών σωμάτων, θα βρει την Υπηρεσία αυτή έτι περισσότερο υποστελεχωμένη και συρρικνωμένη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν-μοιραία- δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στην εκτέλεση πλήθους έργων αρμοδιότητας των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου .

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε

-Την διερεύνηση της σκοπιμότητας και νομιμότητας, καθώς και της τήρησης τύπου της λήψης της εν λόγω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας

– Την λήψη προηγούμενης γνωμοδότησης και εκπόνησης μελέτης του έργου από την προς τούτο αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καβάλας

– Σε κάθε περίπτωση την τροποποίηση της απόφασης αυτής, ως προς την -ανεπίτρεπτη- πρόβλεψη χρηματοδότησης των συμβάσεων που θα συναφθούν από το κεφάλαιο των ανταποδοτικών τελών, που καταβάλουν οι δημότες , η οποία με βεβαιότητα θα οδηγήσει στην έτι περαιτέρω επιδείνωση της ποιότητας ζωής τους ως προς τις παρεχόμενες από το Δήμο προς αυτούς υπηρεσίες.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ

έντονα για την απαξίωση και παραγκωνισμό των -καθόλα άξιων και με αντίξοες συνθήκες εργαζομένων στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καβάλας, που εν τέλει είναι οι μόνοι γνώστες των τεχνικών και πρακτικών ζητημάτων και αναγκών και οι μόνοι αρμόδιοι για να γνωμοδοτήσουν σχετικά .

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Μετά την-αυτονόητη- τήρηση της νόμιμης διαδικασίας- αντί άλλων δαπανών-όλως ατελέσφορων- την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων και την πρόσληψη προσωπικού και εκπαίδευση αυτού, στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καβάλα, για την εξασφάλιση της αέναης λειτουργίας και συντήρησης του εν λόγω έργου .

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Προηγούμενο άρθροΑσφαλιστικά μέτρα κατέθεσε η ΔΕΥΑΚ κατά της εταιρείας οπτικών ινών που με τις εργασίες της δημιουργεί προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης
Επόμενο άρθροΕπενδύει στην Καβάλα η εταιρία ThirdEye Gen. Inc- Παρουσίασαν τα γυαλιά μεικτής πραγματικότητας