Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ (1Κ/2024) για τη πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.213 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Αναλυτικά το ΦΕΚ αναφέρει τα εξής:

1.Οι αιτήσεις

-Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2024 στις 8 π.μ και λήγει την Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024 στις 2μμ . Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π..

-Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

– Παράβολο 3 ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας:

Φορέας Δημοσίου
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) .
Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι την υποβολή της αιτήσεώς του, άλλως η αίτηση δεν οριστικοποιείται.

Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο Α.Σ.Ε.Π. ολοκληρώνεται επιλέγοντας «Οριστικοποίηση», υπό την προϋπόθεση ότι ο κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», ώστε αυτό να δεσμευτεί. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος πρέπει να καταβάλει το αντίτιμο του παραβόλου που αναγράφει στην αίτησή του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’).

2.Οι θέσεις

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, οι θέσεις της προκήρυξης είναι οι εξής:

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), διακόσιες οκτώ (208) θέσεις.

Κλάδων:

ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,
ΠΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,
ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ,
ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ),
ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ),
ΠΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,
ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ),
ΠΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)
Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), διακόσιες δεκαοκτώ (218) θέσεις.

Κλάδων:

ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,
ΤΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,
ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ,
ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ),
ΤΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,
ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ),
ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)
Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), επτακόσιες ογδόντα επτά (787) θέσεις.

Κλάδων:

ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,
ΔΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,
ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ,
ΔΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ),
ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,
ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ),
ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ),
ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα
προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ αυτής.

Προηγούμενο άρθροΣε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εκφόρτωσης του πρώτου φορτίου LNG στην μονάδα FSRU της Αλεξανδρούπολης
Επόμενο άρθροΜε κέφι και χορό η ετήσια γιορτή του προσωπικού και η κοπή της Βασιλόπιτας του Ιατρικού Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ΛΥΔΙΑ