Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας έχοντας υπόψη

1.Τις Διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ A 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2.Τις Διατάξεις του Π.Δ 144/2010 (ΦΕΚ A 237/27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης»

 1. Την αριθμ. Δ.Δ οικ. 5320/22.9.2014 (ΦΕΚ 2728/13.10.2014 τ. Β)απόφαση Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας-Θράκης «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης»
  4.Την αρίθ. Ε1 β/221/65 Υ.Δ. «περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων»
  5.Την με αρ. Η.Π. 8600/416/Ε103/2009 ΚΥΑ ” Περί ποιότητας και μέτρων διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ”σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων Κολύμβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ηs Φεβρουάριου 2006
  6.Το Δ1δ/ΓΠ οικ. 26690/9-5-2023 έγγραφό του Υπουργείου Υγείας περί ελέγχου ποιότητας
  υδάτων κολύμβησης και έκδοσης αποφάσεων χαρακτηρισμού καταλληλότητας υδάτων κολύμβησης θερινής περιόδου 2023″
 2. Το με αριθ. πρωτ. 45801/28-3-2023 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Α.Μ.Θ. περί προσδιορισμού των υδάτων κολύμβησης για την κολυμβητική περίοδο 2023-2024.
 3. Τα στοιχεία από το ΥΠΕΝ του Μητρώου ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας καθώς και τα αποτελέσματα παρακολούθησης αυτών.
 4. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για το μήνα Ιούνιο 2023 από δειγματοληψίες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Καβάλας.
 5. Την Υ.Α. με αρ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/48739/632/3-5-2023 ΥΠΕΝ περί διάρκειας κολυμβητικής περιόδου για το έτος 2023.
 6. Την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης των ακτών κολύμβησης και χαρακτηρισμού των ακατάλληλων περιοχών για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Επιτρέπουμε την κολύμβηση στις ακτές που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και παρακολουθούνται με τακτικούς ελέγχους στα πλαίσια διενέργειας σχετικού προγράμματος, σύμφωνα με το (7) σχετικό όπως εμφανίζονται στην ιστοσελίδα www.bathingwaterprofiles.gr.

Β. Απαγορεύουμε την κολύμβηση στα θαλάσσια νερά των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας όπως αυτές αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω:

 1. Σε όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία και διαλυτήρια πλοίων καθώς και σε απόσταση 200 μέτρων εκατέρωθεν αυτών.
 2. Σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, και κάθε άλλης παρόμοιας εκβολής, όπως τις εκβολές ποταμών και χειμάρρων σύμφωνα με τις αποφάσεις καθορισμού αποδέκτη.
  Γ. Συνιστάται επίσης η αποφυγή κολύμβησης, για προληπτικούς λόγους, στα θαλάσσια νερά των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας όπως αυτές αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω:
  α) Από την περιοχή του ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ και μέχρι το κέντρο Μιχάλης.
  β) Στην παραλία Άσπρης Άμμου λόγω βλάβης του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων της ΕΕΛ Καβάλας και μέχρι αποκατάστασης αυτής για την οποία θα γίνει και σχετική ενημέρωση του κοινού.
  γ) Σε ζώνη 50 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής όλων των αγωγών όμβριων και ιδίως
  μετά από βροχή.
  Δ. Οι Δήμοι των περιοχών κολύμβησης υποχρεούνται:
 3. Να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την τήρηση της καθαριότητας στις ακτές κολύμβησης σε συνεχή βάση όπως:
  -Τακτική αποκομιδή απορριμμάτων και τοποθέτηση ικανού αριθμού δοχείων συλλογής αυτών.
  -Ορισμός υπευθύνου για την τήρηση της καθαριότητας των ακτών και την επισήμανση /αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και αρχές.
  -Δημιουργία εγκαταστάσεων υγιεινής όπως αποχωρητήρια, αποδυτήρια, ντους κ.α.
 4. Να τοποθετήσουν κατάλληλη σήμανση για την αποφυγή κολύμβησης 50μ. εκατέρωθεν από σημεία εκβολής αγωγών ομβρίων ή αντλιοστασίων αποχετευτικού δικτύου ιδιαίτερα όταν υπάρχει ροή.
  Σε περίπτωση θαλάσσιας ρύπανσης από διαρροή λυμάτων ο οικείος ΟΤΑ ή ο αντ’ αυτού οργανισμός ενημερώνει άμεσα τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Καβάλας και έως την έκδοση απόφασης προσωρινής απαγόρευσης/αποφυγής κολύμβησης προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 της (5) σχετικής, για την ενημέρωση του κοινού και την λήψη κατάλληλων μέτρων αποτροπής εισόδου λουομένων στην ακτή. Οι λιμενικές Αρχές παρακαλούνται για την επιτήρηση των ανωτέρω μέτρων.

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας Π.Ε Καβάλας, σε περιπτώσεις υποψίας ρύπανσης του θαλασσινού νερού στις περιοχές κολύμβησης, θα διενεργεί έκτακτους ελέγχους λαμβάνοντας τα κατά περίπτωση κατάλληλα μέτρα σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Προηγούμενο άρθροΜάκης Παπαδόπουλος: Κάνουμε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας τον έναν πεζόδρομο (της οδού Αβέρωφ) στην πλατεία Καπνεργάτη!
Επόμενο άρθροΤζένη Παπαδημητρίου: Το 2025 θα λειτουργήσει το LAAS Mediterranean Tented Experience, η νέα επένδυση στην ακτή του Μπάτη