Παρατείνεται μέχρι το τέλος του έτους η διάρκεια του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων σε αυτό.

Η προτεινόμενη ρύθμιση στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ :«Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών στον δημόσιο τομέα, οργανωτικές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών και διατάξεις για την αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ» κρίνεται αναγκαία προκειμένου να μην λήξουν οι συμβάσεις των απασχολούμενων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», πριν ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία για τη στελέχωση των ΟΤΑ α’ βαθμού με μόνιμο προσωπικό, που είναι σε εξέλιξη.

Η χρηματοδότηση του Προγράμματος καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών, ενώ τις διαδικασίες υλοποίησης του και τη διαχείριση των πιστώσεων έχει αναλάβει η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 29

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προς άρση των δυσχερειών που θα ανακύψουν από τη λήξη των συμβάσεων των απασχολούμενων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», δεδομένου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για τη στελέχωση των ΟΤΑ α’ βαθμού με μόνιμο προσωπικό σε εφαρμογή του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (Α’ 212). Συνεπώς, υπάρχει ορατός κίνδυνος, με την αποχώρηση των απασχολουμένων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στην παροχή των σχετικών υπηρεσιών, γεγονός που δεν θα οφείλεται σε υπαιτιότητα των ΟΤΑ, με άμεσο αντίκτυπο στους ωφελούμενους του προγράμματος.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 29
Παράταση της διάρκειας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 229 ν. 4635/2019

  1. Η διάρκεια του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που παρατάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 229 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) μέχρι και την 30η.9.2020, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολουμένων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών που παρατάθηκαν για το ίδιο χρονικό διάστημα, παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι και την 31η.12.2020.
  2. Η χρηματοδότηση και υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» καλύπτεται από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών. Η διαχείριση των πιστώσεων αυτών και οι διαδικασίες υλοποίησης του Προγράμματος καθορίζονται σε προγραμματική σύμβαση, που υπογράφεται μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., άρθρο 16 ν. 1518/1985 (Α’ 30)).

Πηγή:www.e-ota.gr