Περισσότεροι από 160.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης που έχουν θέσει σε ακινησία τα οχήματά τους για το τρέχον έτος, έχουν τη δυνατότητα να άρουν την ακινησία και να επανακυκλοφορήσουν τα οχήματά τους καταβάλλοντας τέλη κυκλοφορίας με … δωδεκατημόρια, υπολογιζόμενα δηλαδή ανάλογα με τον αριθμό των μηνών που θα διαρκέσει η άρση της ακινησίας μέσα στο 2021.

Επιπλέον, χιλιάδες επιχειρήσεις που μισθώνουν τα ακίνητα των επαγγελματικών τους εγκαταστάσεων και λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού, ανέστειλαν αναγκαστικά τη λειτουργία τους ή υπολειτούργησαν απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου επαγγελματικής στέγης και για τον μήνα Απρίλιο, οι δε φορολογούμενοι που τους εκμισθώνουν τα ακίνητα θα λάβουν κρατική αποζημίωση ίση με το 80% των ενοικίων του Απριλίου.

Οι νέες αυτές νομοθετικές διατάξεις περιλαμβάνονται σε τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών αργά το βράδυ της Παρασκευής στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο για την κρατική αρωγή σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ΥΠΟΙΚ: Τί προβλέπεται στην τροπολογία

Ειδικότερα, με τις διατάξεις που περιέχονται στην τροπολογία:

1) Παρέχεται και για το έτος 2021 η δυνατότητα άρσης ακινησίας οχημάτων, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης, με μερική καταβολή των τελών κυκλοφορίας, τα οποία αναλογούν στους μήνες για τους οποίους γίνεται η άρση ακινησίας, αντί της καταβολής του συνόλου των ετησίων τελών κυκλοφορίας, που κατά κανόνα ισχύει. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μία φορά μόνο μέσα στο τρέχον έτος. Διάστημα άρσης ακινησίας μικρότερο του μηνός λογίζεται ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται γι’ αυτό ποσό ίσο με ένα δωδεκατημόριο των ετησίων τελών κυκλοφορίας.

Τα τέλη κυκλοφορίας στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλονται πριν την άρση της ακινησίας.

Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος υποχρεούται να θέσει εκ νέου το όχημά του σε ακινησία έως την τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του, για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας και εάν η μέρα αυτή είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, έως την επόμενη εργάσιμη μέρα.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης θέσης σε ακινησία ή μη θέσης σε ακινησία, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετησίων τελών κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του διπλάσιου ποσού των ήδη καταβληθέντων δωδεκατημορίων των ετησίων τελών κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση άρσης της αναγκαστικής ακινησίας οχήματος προβλέπεται η υποχρέωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας που αναλογούν στους μήνες οι οποίοι υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους.

2) Παρέχεται η δυνατότητα για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες Ι.Χ. που έχουν τεθεί σε ακινησία, να εκδίδεται προσωρινή άδεια κυκλοφορίας τύπου «Μ» ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Ψ.Π. – gov.gr). Η άδεια κυκλοφορίας είναι διαρκείας μέχρι τριών ημερών κατ’ έτος και προβλέπεται να χορηγείται μετά από την καταβολή παραβόλου 10 ευρώ για αυτοκίνητο και 3 ευρώ για μοτοσικλέτα, προκειμένου να είναι εφικτή η αλλαγή του τρόπου φύλαξης του οχήματος.

3) Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος και για τον μήνα Απρίλιο του 2021 (ίσχυε για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο), οι επιχειρήσεις που μισθώνουν τα ακίνητα των επαγγελματικών τους εγκαταστάσεων, εφόσον έχουν ληφθεί γι’ αυτές ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορονοϊό ή εφόσον πλήττονται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορονοϊού.

Οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητά τους στις επιχειρήσεις αυτές δικαιούνται να λάβουν από το κράτος αποζημιώσεις τα ποσά των οποίων ισούνται με το 80% των απωλεσθέντων ποσών των ενοικίων του μηνός Απριλίου. Οι αποζημιώσεις είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και δεν συμψηφίζονται με οφειλές των ιδιοκτητών προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και άλλους φορείς του Δημοσίου. Το 20% των ενοικίων του Απριλίου που δεν θα εισπράξουν οι ιδιοκτήτες απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

4) Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου, τα επιβαλλόμενα διοικητικά πρόστιμα στους παραβάτες των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού. Ποσά τελών χαρτοσήμου, πλέον της εισφοράς προς τον Ο.Γ.Α. που έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

5) Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2021, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα στα οποία έχουν παραχωρηθεί δικαιώματα χρήσης χώρων ζώνης λιμένα, στους οποίους τα συγκεκριμένα πρόσωπα έχουν εγκαταστήσει και λειτουργούν επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορονοϊό ή επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορονοϊού.

6) Παρατείνεται η ισχύς των συμβάσεων παραχώρησης χρήσης χώρων των χερσαίων ζωνών λιμένων προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης, για διάστημα ίσο με εκείνο για το οποίο βρίσκονται σε ισχύ τα προαναφερόμενα μέτρα στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορονοϊού.

7) Παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών φορολογικών αποθηκών έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων ποτών. Η ρύθμιση ισχύει για οφειλές οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι και τις 31-3-2021.

8) Προβλέπεται ότι απαιτήσεις εργαζομένων για την καταβολή του συνόλου ή μέρους της αποζημίωσης λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, οι οποίες έχουν γεννηθεί κατά την τελευταία διετία πριν από την υπαγωγή της επιχείρησης σε ειδική διαχείριση, προαφαιρούνται από το προϊόν της ειδικής διαχείρισης και αποδίδονται στους δικαιούχους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ορίζεται ότι η άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που πλήττει την ικανοποίηση των πιστωτών δεν αναστέλλει την απόδοση των ποσών στους δικαιούχους.

Οι εν λόγω προτεινόμενες ρυθμίσεις καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς διαδικασίες ειδικής διαχείρισης.

9) Με υπουργική απόφαση μπορεί να αναστέλλεται για έξι μήνες (με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης) από την επέλευση θεομηνίας, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης (ιδίως πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών κ.λπ.) επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας πληγέντων φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και νομικών οντοτήτων.

Αναστέλλονται κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, παρέχεται δε εξουσιοδότηση, για τον καθορισμό, με υπουργική απόφαση, της σχετικής διαδικασίας των απαιτούμενων δικαιολογητικών και κάθε είδους συναφούς διαδικασίας.

10) Παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης, με υπουργική απόφαση, της συμμετοχής της χώρας μας στη δημιουργία Ταμείων ή Χρηματοδοτικών Μηχανισμών, που λειτουργούν εντός του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Δ.Ν.Τ.). Για τη συμμετοχή αυτή καταβάλλονται εισφορές ή συνδρομές σύμφωνα με τις αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας του ν. 4270/2014.

11) Τίθενται όροι για την έκδοση από την αρμόδια κτηματική υπηρεσία απόφασης έγκρισης για την απλή χρήση αιγιαλού κοινόχρηστης παραλίας και θάλασσας με σκοπό αποκλειστικά τη διέλευση και μεταφορά του εξοπλισμού έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

12) Επανακαθορίζονται η σύνθεση και ο αριθμός των μελών της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Χάραξης των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού. Συγκεκριμένα, αυξάνονται τα μέλη της Επιτροπής από 5 σε 7.

Προηγούμενο άρθροΝέο Δικαστικό Μέγαρο Αλεξανδρούπολης και ίδρυση Πρωτοδικείου στην Ορεστιάδα ζήτησε ο Α. Δημοσχάκης από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Τσιάρα
Επόμενο άρθροΠαναγιωτόπουλος-Ένοπλες Δυνάμεις: Επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων με βάση τις απαιτήσεις