Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 10.08.2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην 14η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με:

• το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19,

• τις από 11.03.2020  και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου,

• τις αριθ. 18318/13-3-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ,

• την αριθ. 163/33282/29.05.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων»,

• το αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/φ.69/123/14268/29.07.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1 Αιτήσεις-Ενημερώσεις

2 Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί της σκοπιμότητας σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού από το Δήμο Αλεξανδρούπολης : “Έγκριση της υποστήριξης της διαδικασίας με κάθε απαιτούμενη ενέργεια, όπως η διερεύνηση ενδεχόμενων συνεργασιών”  (Εισηγ. κ. Δήμαρχος.)

3 Έκτακτη χρηματοδότηση (για πρόσληψη προσωπικού λόγω covid-19) του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης Παιδείας  και Περιβάλλοντος» (Πολυκοινωνικό) (Εισηγ. κ. Τσιαούση Ελ.)

• Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί της σύστασης Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Ανάπτυξης Δήμου Αλεξανδρούπολης ¨Δ.Ε.Κ.Α.Δ.Α.¨(Εισηγ. κ. Δούκας Δ.)

• Γνωμοδότηση επί του σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης της ΔΙΑΑΜΑΘ για το έτος 2021 (Εισηγ. κ. Μάκρας Απ.)

• Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με την ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» (Εισηγ. κ. Μάκρας Απ.)

• Τροποποίηση της 84/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών ΚΕΠ» (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

• Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 του Δήμου Αλεξανδρούπολης  (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)

• Έγκριση οριογραμμών για οριοθέτηση τμήματος ρέματος Αράπη, περιοχής Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)

1 Έγκριση νέου Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)

Σημειώνεται ότι, η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την αριθμ. 163/33282/29.05.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων», και με τις αναφερόμενες, σε αυτήν, υγειονομικές διατάξεις των κοινών υπουργικών αποφάσεων (σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού, ανοικτούς και κλειστούς που δεν καταλαμβάνονται από ειδική διάταξη, τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κολιός Δημήτριος