Με αφορμή την Διεθνή διακήρυξη της ΔΙΑΑΜΑΘ που δημοσιεύθηκε στις 2 Ιανουαρίου 2020, οι εργαζόμενοι στους δήμους εμφανίζονται έτοιμοι να προβούν σε κινητοποιήσεις.

Σύμφωνα με την διακήρυξη, υποστηρίζουν, ότι ουσιαστικά δίνονται τα οχήματα – απορριμματοφόρα των δήμων στον ιδιώτη που θα αναλάβει το έργο και μάλιστα θα αντικαθιστά και τα ελαστικά η ΔΙΑΑΜΑΘ. Δηλαδή οι Δήμοι. Η εταιρία δηλαδή, που θα αναλάβει το έργο, θα βάλει οδηγούς και καύσιμα.

Δείτε αναλυτικά τη διακήρυξη που προκαλεί τις αντιδράσεις:Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

A) Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. στη μεταφόρτωση και μεταφορά:

1)σύμμεικτων απορριμμάτων από τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) προς τις Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ),

2)ανακυκλώσιμων υλικών από τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) προς τα κατά τόπους Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ),

3)υπολείμματος επεξεργασίας από τις κατά τόμους Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ)προς τους κατά τόπους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ),υπολείμματος διαλογής από τα κατά τόπους Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών(ΚΔΑΥ)προς τους κατά τόπους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ),μέσω του υφιστάμενου δικτύου των Τοπικών Μονάδων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) και Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), με παραχώρηση από τη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ τριάντα δύο (32) συρμών μεταφόρτωσης-μεταφοράς απορριμμάτων. Ο ανάδοχος για την άρτια εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να διαθέτει ιδιόκτητο εξοπλισμό όπως περιγράφεται στη σχετική μελέτη(Παράρτημα I).

Υπηρεσίες υποστήριξης της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. στην τακτική συντήρηση των οχημάτων (Παράρτημα I) που χρησιμοποιούνται για τη μεταφόρτωση και μεταφορά των ΑΣΑ. Από τη συντήρηση εξαιρούνται τα ελαστικά, τα οποία θα παρέχει η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

Γ) Υπηρεσίες υποστήριξης της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. στη λειτουργία των κατά τόπους Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται από τον ανάδοχο για την παροχή της υπηρεσίας μεταφόρτωσης. Ο Ανάδοχος, πέραν του εξοπλισμού που θα του παραχωρηθεί για τις ανάγκες του έργου από τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., θα πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και ανάλογη εμπειρία ενώ κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας του προσωπικού του και όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού και τη φύλαξή του. Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνονται όλα τα μέσα προστασίας της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):90512000-9 (Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 3.996.298,39€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 3.222.821,28€,ΦΠΑ: 773.477,11€).Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 5.994.447,58€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 4.834.231,92€, ΦΠΑ: 1.160.215,66€).Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμα έτος. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των περιγραφόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται με μονομερή δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής (απόφαση ΔΣ) χωρίς να απαιτείται συναίνεση του αναδόχου, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια των δύο (2) ετών από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης. Ειδικότερα, το δικαίωμα προαίρεσης θα έχει ενεργοποιηθεί με την κοινοποίηση της απόφασης του Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. περί τροποποίησης της σύμβασης και η υπογραφή του συμφωνητικού της τροποποίησης θα έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Το παρόν δικαίωμα προαίρεσης αφορά την ίδια παροχή υπηρεσιών με τις ίδιες προδιαγραφές με την αρχική σύμβαση και δε μεταβάλει τη φύση της σύμβασης. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής.