Το Τεχνικό Επιμελητήριο προκηρύσσει τις εξετάσεις για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών εσωτερικού και των ισοτίμων Σχολών εξωτερικού, για την περίοδο Ιουνίου – Ιουλίου 2020.
Στο Τμήμα της Ανατολικής Μακεδονίας θα συγκροτηθούν Εξεταστικές Επιτροπές για τις παρακάτω ειδικότητες:
1. Πολιτικοί Μηχανικοί
2. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
3. Μηχανολόγοι Μηχανικοί
4. Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
5. Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί
6. Χημικοί Μηχανικοί
7. Μηχανικοί Μεταλλείων – Μεταλλουργών
8. Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί
9. Μηχανικοί Χωροταξίας Πολεοδομίας και Ανάπτυξης
10. Μηχανικοί Περιβάλλοντος
11. Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων
12. Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης
13. Λοιπές Ειδικοτήτες Μηχανικών (που έχουν ενταχθεί σε μια από τις παραπάνω ειδικότητες σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 (ΦΕΚ Α 430).
Η υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής https://web.tee.gr/exams/