Υποβλήθηκε ο φάκελος δημοπράτησης για το σημαντικότερο έργο ύδρευσης της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ .

Ο Δήμος Καβάλας σε συνεργασία με την Δ . Ε . Υ . Α . Καβάλας υπέβαλε σήμερα το φάκελο του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ Δ . Ε . ΦΙΛΙΠΠΩΝ προϋπολογισμού 3 . 400 . 000 , 00 στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ .

Όπως φαίνεται από τον τίτλο του , πρόκειται για το έργο που θα επιλύσει το χρόνιο πρόβλημα της έλλειψης δικτύου ύδρευσης στον ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ .

Επίσης όπως φαίνεται από τον προϋπολογισμό του , πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα στην περιοχή του Δήμου μας .

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αμυγδαλεώνα ευχαριστεί τους ανθρώπους των Διοικήσεων του ΔΗΜΟΥ αλλά και της ΔΕΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ καθώς επίσης και την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ της ΔΕΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ που με την σκληρή δουλειά τους όλα αυτά τα χρόνια, κάνουν το όραμα προγραμματισμό και τον προγραμματισμό πράξη !


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημοτική Επιχείρηση
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ύδρευσης Αποχέτευσης

Δ . Ε . Υ . Α . Κ . Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ------------------------

Από το Πρακτικό της με αριθμό 19 /18-12-2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας .
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
——————-

Αριθ. Απόφασης : 293/20

Έγκριση δημοπράτησης και δέσμευσης πιστώσεων του υποέργου 《 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Εσωτερικό δίκτυο Κοινότητας Αμυγδαλεώνα Δ . Ε . Φιλίππων 》της Πράξης 《 Κατασκευής δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Εσωτερικό δίκτυο Κοινότητας Αμυγδαλεώνα Δ . Ε . Φιλίππων 》 .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χρόνης Απόστολος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κουρβούλη Χριστίνα

Στα γραφεία της Δ . Ε . Υ . Α . Κ . σήμερα 18 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18 : 00 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ . Ε . Υ . Α . Κ . μετά την από
15 – 12 – 2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 4 του
Ν . 1069/80 .
Διαπιστώθηκε νόμιμη αμαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 11 μελών του ήταν παρόντα 11 δηλ.

Χρόνης Απόστολος, Αλμυρός Θεοφάνης, Ιακωβίδης Ιωάννης, Κουρβούλη Χριστίνα, Λαζαρίδης Σωτήριος, Μαρμάνης Δημήτριος, Μιχαηλίδης Γεώργιος, Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Σταυρίδης Κυριάκος, Φραντζεσκάκη Μαρία, Χανδρουλίδης Κωνσταντίνος.

Εισάγεται προς συζήτηση το δέκατο τρίτο ( 13ο ) θέμα της Η . Δ . δηλ. Έγκριση δημοπράτησης και δέσμευσης πιστώσεων του υποέργου 《 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Εσωτερικό δίκτυο Κοινότητας Αμυγδαλεώνα
Δ . Ε . Φιλίππων 》 της Πράξης 《 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Εσωτερικό δίκτυο Κοινότητας Αμυγδαλεώνα Δ . Ε . Φιλίππων 》 .

Ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ εισηγούμενος το θέμα αναφέρει :
Για την πράξη του θέματος ισχύουν :

1 . η απόφαση με αριθμό 165/25 – 10 – 2018 του Δ. Σ. της
Δ. Ε. Υ. Α. Καβάλας, με την οποία έγινε η 《 Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου : ” Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Εσωτερικό δίκτυο Κοινότητας Αμυγδαλεώνα Δ. Ε. Φιλίππων ” 》 .

2 . η απόφαση με αριθμό 167/25 -10 – 2018 του Δ. Σ. της
Δ. Ε. Υ. Α. Καβάλας ,με την οποία έγινε η 《 Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση του έργου :
” Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Εσωτερικό δίκτυο Κοινότητας Αμυγδαλεώνα Δ.Ε. Φιλίππων “》στο πλαίσιο του Άξονα προτεραιότητας 2 《 Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων 》 στη δράση 6β. 11. 1. 《 Επέκταση / αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος 》 , του Ε. Π. 《 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
2014 – 2020 》 .

3 . η απόφαση με αριθμό πρωτ. 858/19 – 09 – 2019 του Περιφερειάρχη Α . Μ . Θ . , με την οποία η Πράξη με τίτλο :
《 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Εσωτερικό δίκτυο Κοινότητας Αμυγδαλεώνα Δ. Ε. Φιλίππων 》, με κωδικό ΟΠΣ 5033654 , εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 《 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 – 2020 》 .

Η πράξη αποτελείται από τα εξής υποέργα :

α . Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Εσωτερικό δίκτυο Κοινότητας Αμυγδαλεώνα Δ. Ε. Φιλίππων , προϋπολογισμού 3 .400 . 000 , 00 € , πλέον Φ . Π . Α .

β . 《 Αρχαιολογικές εργασίες κατασκευής δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Εσωτερικό δίκτυο Κοινότητας Αμυγδαλεώνα Δ. Ε . Φιλίππων 》, προϋπολογισμού
78 . 800 . 00 € με Φ. Π . Α .

4 . η απόφαση με αριθμό 154/20 – 07 – 2020 του Δ . Σ . της
Δ . Ε . Υ . Α . Καβάλας, με την οποία έγινε η αποδοχή της απόφασης ένταξης της Πράξης : 《 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Εσωτερικό δίκτυο Κοινότητας Αμυγδαλεώνα Δ. Ε. Φιλίππων 》 .

5 . η απόφαση με αριθμό 155/20 – 07 – 2020 του Δ. Σ. της
Δ. Ε. Υ. Α. Καβάλας , με την οποία έγινε η Έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης, των όρων διακήρυξης και του τρόπου εκτέλεσης της σύμβασης για την 《 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Εσωτερικό δίκτυο Κοινότητας Αμυγδαλεώνα Δ. Ε. Φιλίππων 》 της Πράξης 《 κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Εσωτερικό δίκτυο Κοινότητας Αμυγδαλεώνα Δ. Ε. Φιλίππων 》 .

6 . η απόφαση με αριθμό πρωτ. 6344/14 – 12 – 2020 του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε. Π. Περιφέρειας Α. Μ. Θ. , με την οποία διατυπώθηκε η θετική του γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο 《 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Εσωτερικό δίκτυο Κοινότητας Αμυγδαλεώνα Δ. Ε. Φιλίππων 》 με Α/Α 1 της Πράξης 《 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Εσωτερικό δίκτυο Κοινότητας Αμυγδαλεώνα Δ. Ε. Φιλίππων 》 ,με κωδικό ΟΠΣ 5033654, συνολικού προϋπολογισμού 3 . 400 . 000 , 00 € , πλέον Φ . Π . Α .

Από 10 – 12 – 2020 έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Δ. Ε. Υ. Α. Καβάλας και της Εφορίας Αρχαιοτήτων Καβάλας, το οποίο ορίζει ότι οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες θα αρχίσουν με την έναρξη του υποέργου ( 1 ) και θα ολοκληρωθούν με τη λήξη των εκσκαφικών εργασιών . Οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες θα χρηματοδοτηθούν εξ’ ολοκλήρου από τον φορέα χρηματοδότησης του έργου που είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 《 Ανατολική Μακεδονία Θράκη 》 2014 – 2020 και τον κύριο του έργου , μέσω του υποέργου ( 2 ) .

Μετά από τα παραπάνω , ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

1 . Την έγκριση δημοπράτησης του έργου 《 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Εσωτερικό δίκτυο Κοινότητας Αμυγδαλεώνα Δ. Ε. Φιλίππων 》 κατά τις κείμενες διατάξεις, με τρόπο επιλογής του αναδόχου για την κατασκευή του έργου την ανοικτή διαδικασία ( άρθρο 264 ,του ν. 4412/2016 ) , σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών αυτό των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2 περ. (α) του ν. 4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής .

2 . τη διενέργεια ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοιχτής διαδικασίας για το υποέργο 《 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Εσωτερικό δίκτυο Κοινότητας Αμυγδαλεώνα Δ. Ε. Φιλίππων 》 , συνολικού προϋπολογισμού 3 . 400 . 000 ,00 € , πλέον Φ. Π. Α.

3 . την έγκριση δέσμευσης πιστώσεων συνολικού ποσού
4 . 216 . 000 , 00 € από τους κωδικούς ΚΑ 15 . 08 . 00 . 0016 και ΚΑ 54 . 00 . 00 ( 3 . 400 . 000 , 00 € και 816 . 000 , 00 € αντίστοιχα ) των τακτικών προϋπολογισμών εξόδων των οικονομικών ετών 2020 , 2021 , 2022 και 2023 της
Δ. Ε. Υ. Α. Κ.

Παρακαλώ, να αποφασίσετε σχετικά .

Το Δ. Σ. της Επιχείρησης ύστερα από σχετική συζήτηση , έχοντας υπ’ όψη την εισήγηση , το άρθρο 5
του ν. 1069 /1980 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4483/2017 , και το άρθρο 348 παρ. 3 του ν. 4512/2018, καθώς και τις διατάξεις του ν. 4412/2016 , ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1 . Εγκρίνει τη δημοπράτηση του έργου : 《 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Εσωτερικό δίκτυο Κοινότητας Αμυγδαλεώνα Δ. Ε. Φιλίππων 》κατά τις κείμενες διατάξεις, με τρόπο επιλογής του αναδόχου την ανοικτή διαδικασία ( άρθρο 264 , του ν. 4412/2016 ) , σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών αυτό των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2 περ. ( α ) του ν. 4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

2 . Εγκρίνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοιχτής διαδικασίας για το υποέργο 《 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Εσωτερικό δίκτυο Κοινότητας Αμυγδαλεώνα Δ. Ε. Φιλίππων 》 , συνολικού προϋπολογισμού 3 . 400 . 000 , 00 € , πλέον Φ. Π. Α.

3 . Εγκρίνει τη δέσμευση πιστώσεων ύψους 3 . 400 . 000 , 00 € , πλέον Φ. Π. Α. σε βάρος του ΚΑ 15 . 08 .00 .0016 των τακτικών προϋπολογισμών εξόδων των οικονομικών ετών 2020, 2021, 2022 και 2023 της Δ. Ε. Υ. Α. Κ. Εκδόθηκε η υπ' αριθμό 293/2020 απόφαση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
1 . Αλμυρός θεοφάνης
2 . Ιακωβίδης Ιωάννης
3 . Κουρβούλη Χριστίνα
4 . Λαζαρίδης Σωτήριος
5 . Μαρμάνης Δημήτριος
6 . Μιχαηλίδης Γεώργιος
7 . Παπαδόπουλος Θεόδωρος
8 . Σταυρίδης Κυριάκος
9 . Φραντζεσκάκη Μαρία
10 . Χανδρουλίδης Κωνσταντίνος
Χρόνης Απόστολος
Ο Γραμματέας του Δ.Σ. Σφλακίδης Στέλιος