Ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κατέθεσαν οι βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ, Τάνια Ελευθεριάδου και Νατάσα Γκαρά, την οποία συνυπέγραψαν 20 βουλευτές με θέμα της την οφειλόμενη οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οι βουλευτές υπενθυμίζουν στον Υπουργό ότι-σε αντικατάσταση προηγούμενων νομοθετικών παρεμβάσεων για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας-ψηφίστηκε ο Νόμος 4608/2019 που προβλέπει ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης έως του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Σημειώνουν την παρατεταμένη διάρκεια της οξύτατης οικονομικής κρίσης προκάλεσε μείζονα οικονομικά προβλήματα στις πλέον μειονεκτούσες περιοχές, μεταξύ αυτών και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και τις αυξημένες απαιτήσεις ενίσχυσης των περιοχών της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, οι οποίες εντείνονται από την παράλληλη θέση τους ως πύλης εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποδοχής μεταναστευτικών ροών, οι οποίες έχουν και συνέπειες οικονομικής φύσεως.

«Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, δεχθήκαμε πρωτοφανή πλήγματα στις τοπικές οικονομίες, τόσο από τη ματαίωση εκδηλώσεων που διαχρονικά συνέβαλαν στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, όπως οι καρναβαλικές εκδηλώσεις στη Ξάνθη όσο και από το κλείσιμο των συνόρων και την απαγόρευση διέλευσης τουριστών που ενισχύουν πλήθος επαγγελματικών κλάδων» συμπληρώνουν.

Ρωτούν, λοιπόν, τον Υπουργό:

1) Προτίθεται να καταβάλλει την οφειλόμενη οικονομική ενίσχυση των ετών από το 2010 και μετά προς όλες (ανεξαρτήτως του εάν κινήθηκαν ή όχι δικαστικά) τις μεταποιητικές και τουριστικές επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ως έμπρακτο μέτρο στήριξης της ευαίσθητης οικονομίας των περιοχών αυτών, αλλά και ως κίνητρο διατήρησης των πολύτιμων θέσεων εργασίας;

2) Θα ενισχύσει τις επιχειρήσεις όπως προβλέπει ο Νόμος 4608/2019 «Ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις»;

Ακολουθεί η ερώτηση:

Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Θέμα: «Οφειλόμενη οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης»

Με το άρθρο 21 του Νόμου 1767/1988, το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 1836/1989 (ΦΕΚ Α89) ορίσθηκε ως αναπτυξιακό κίνητρο η επιδότηση του εργοδοτικού κόστους (12%) στις επιχειρήσεις της Θράκης μέσω του ΟΑΕΔ, ο οποίος επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, στον οποίο και εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι:

Στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες στην περιοχή Δ΄ του αναπτυξιακού ν. 1262/1982, δηλαδή στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου… δίδεται οικονομική ενίσχυση από τον ΟΑΕΔ.
Για τον σκοπό αυτό ο ΟΑΕΔ επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, στον οποίο και εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις.
Με κοινές αποφάσεις των υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας, μετά από γνώμη του Δ.Σ του ΟΑΕΔ, ρυθμίζονται το ύψος της ενίσχυσης, τα κριτήρια εκτίμησης του ύψους της ενίσχυσης, ο τρόπος παροχής της, το όργανο του ΟΑΕΔ, που αποφασίζει για την καταβολή της παροχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την υλοποίηση των διατάξεων αυτών.
Επειδή ακόμη κατ’ εξουσιοδότηση της ως άνω παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 1767/1988 εκδόθηκαν δεκατρείς κοινές υπουργικές αποφάσεις. Ειδικότερα, στην 31730/1.9.1988 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας με τίτλο «Επιδότηση επιχειρήσεων παραμεθόριων περιοχών Δ΄ και Γ΄ του Ν. 1262/82» (Β΄ 670), οριζόταν ότι:

«1. [όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 της 30845/9.5.1989 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας (Β΄ 364)] Επιδοτούνται οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις:

α) Με ποσοστό 6% επί του συνολικού κόστους μισθοδοσίας τους και εφόσον είναι εγκατεστημένες στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου στη ζώνη βάθους 20 χιλιομέτρων από την παραμεθόρια γραμμή στους Νομούς Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας, καθώς και σε Δήμους ή Κοινότητες των Νομών αυτών των οποίων τα διοικητικά όρια τέμνονται από την ζώνη των 20 χιλιομέτρων.

β) Με ποσοστό 4% επί του συνολικού κόστους μισθοδοσίας τους και εφόσον είναι εγκατεστημένες στο υπόλοιπο (πλην της ζώνης βάθους 20 χιλιομέτρων από την παραμεθόρια γραμμή) των Νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλης, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας καθώς και από 14.3.89 ημέρα δημοσίευσης του Ν.1836/89 στο ΦΕΚ στις επαρχίες Καλαμάτας και Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνίας και στο Νομό Καβάλας.

Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015 ο τέως Υπουργός Ανάπτυξης, Γιώργος Σταθάκης σε συνάντηση φορέων που έγινε στην Αθήνα με μοναδικό θέμα συζήτησης την καταβολή της επιδότησης του εργοδοτικού κόστους από τον ΟΑΕΔ, η οποία δεν καταβάλλονταν στις επιχειρήσεις από το έτος 2010, ενημέρωσε τους φορείς ότι έχει αποφασισθεί η κατάργηση των ανωτέρω κοινών υπουργικών αποφάσεων χωρίς αναδρομική ισχύ καθώς

α) Υφίσταται ανάγκη εξορθολογισμού των προγραμμάτων απασχόλησης, της δημοσιονομικής προσαρμογής και της εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών καθώς και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και,

β) Η ρύθμιση ήταν αντίθετη με το ενωσιακό δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων (βλ. 2/52666/0021/24.7.2018 έγγραφο Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ΚΜΚΕ 00323 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/30.10.2018 έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών και 35831/807/31.7.2018 έγγραφο Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Στην συνέχεια οι υπουργικές αποφάσεις καταργήθηκαν, χωρίς αναδρομική ισχύ, με την υπ’ αρίθμ. 13311/273/21-03-2016 υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 997/11-4-2016 ΦΕΚ .

Σε αντικατάσταση τους για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας ψηφίστηκε ο Νόμος 4608/2019 «Ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις», ο οποίος στο άρθρο 41 προβλέπει για τις ανωτέρω επιχειρήσεις ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης έως του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, σύμφωνα με τη διαδικασία κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η ενίσχυση προβλέφθηκε να γίνει μέσω De Minimis ώστε να μπορέσουν να πληρωθούν μέσα στο 2019 μισθολογικές δαπάνες των επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2018.

Παρά την θεσμοθέτηση ενός νέου καθεστώτος ενίσχυσης, που αφορά στοχευμένα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας (βιομηχανική παραγωγή, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας και δημιουργική βιομηχανία), στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας, με την υπ’ αρίθμ. 305/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκε για τυπικό λόγο η υπ’ αρίθμ. υπουργική απόφαση 13311/273, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 997/11-4-2016 ΦΕΚ, που καταργούσε την επιδότηση του εργοδοτικού κόστους του ν. 1767/1988.

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο της Επικρατείας δέχτηκε ότι «η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση δύναται, συνεκτιμώντας τις εκάστοτε ανάγκες των επιχειρήσεων των ως άνω περιοχών καθώς και τις συνθήκες και προτεραιότητες της οικονομίας εν γένει, να μεταβάλλει το ύψος και εν γένει τον τρόπο παροχής της ενίσχυσης. Δεν δύναται, όμως, να την καταργήσει είτε ρητώς είτε εν τοις πράγμασι, καθιστώντας τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 1767/1988 ανενεργό. Επομένως η κατάργηση με κοινή υπουργική απόφαση και όχι με διάταξη τυπικού Νόμου των υπουργικών αποφάσεων που καθορίζουν τις προϋποθέσεις της χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης, χωρίς ταυτόχρονη θέσπιση, εν μέρει ή εν όλω, νέων προϋποθέσεων για τη χορήγηση αυτής, έχει ως συνέπεια η ρύθμιση να καθίσταται ανενεργός.

Επειδή, η παρατεταμένη διάρκεια της οξύτατης οικονομικής κρίσης προκάλεσε μείζονα οικονομικά προβλήματα στις πλέον μειονεκτούσες περιοχές, μεταξύ αυτών και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Επειδή, οι αυξημένες απαιτήσεις ενίσχυσης των περιοχών της Περιφέρειας Α.Μ.Θ εντείνονται από την παράλληλη θέση τους ως πύλης εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποδοχής μεταναστευτικών ροών, οι οποίες έχουν και συνέπειες οικονομικής φύσεως.

Επειδή, στην, ήδη, ως άνω δυσμενή οικονομική συνθήκη ήρθε να προστεθεί η υφιστάμενη υγειονομική κρίση που επέβαλε την αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων και δημιούργησε σωρεία οικονομικών προβλημάτων στο σύνολο των επαγγελματικών κλάδων.

Επειδή, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, δεχθήκαμε πρωτοφανή πλήγματα στις τοπικές οικονομίες, τόσο από τη ματαίωση εκδηλώσεων που διαχρονικά συνέβαλαν στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, όπως οι καρναβαλικές εκδηλώσεις στη Ξάνθη όσο και από το κλείσιμο των συνόρων και την απαγόρευση διέλευσης τουριστών που ενισχύουν πλήθος επαγγελματικών κλάδων.

Επειδή, θα πρέπει να αξιοποιηθούν κατά το δυνατόν πληρέστερα οι δυνατότητες ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις της εν λόγω περιφέρειας, σύμφωνα με τους κανόνες του ενωσιακού δικαίου.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Προτίθεται να καταβάλλει την οφειλόμενη οικονομική ενίσχυση των ετών από το 2010 και μετά προς όλες (ανεξαρτήτως του εάν κινήθηκαν ή όχι δικαστικά) τις μεταποιητικές και τουριστικές επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ως έμπρακτο μέτρο στήριξης της ευαίσθητης οικονομίας των περιοχών αυτών, αλλά και ως κίνητρο διατήρησης των πολύτιμων θέσεων εργασίας;

2) Θα ενισχύσει τις επιχειρήσεις όπως προβλέπει ο Νόμος 4608/2019 «Ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις»;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ελευθεριάδου Σουλτάνα (Τάνια)

Γκαρά Αναστασία

Αβραμάκης Ελευθέριος

Βαρδάκης Σωκράτης

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Ζεϊμπέκ Χουσεϊν

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρά

Λάππας Σπύρος

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Παπαχριστόπουλος Θανάσης

Πούλου Γιώτα

Ραγκούσης Ιωάννης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης

Φάμελλος Σωκράτης

Χαρίτου Δημήτρης

Προηγούμενο άρθροΚαβάλα | Διαδικτυακά σεμινάρια για προπονητές ποδοσφαίρου
Επόμενο άρθρο11 καινούρια οχήματα στη Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας