Με απόφαση την οποία υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Κώστας Αντωνιάδης θα διακόψει την λειτουργία του και θα σφραγιστεί ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων «Ροδόπη».

Η απόφαση του κύριου Αντωνιάδη αναφέρει:

 1. Τη σφράγιση των εγκαταστάσεων του υπαίθριου σταθµού επιβατικών αυτοκινήτων , οι οποίες λειτουργούν στο όνοµα στη θέση «Ροδόπη», του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Καβάλας που περικλείεται από τις οδούς Ελευθερίου Βενιζέλου, Μητροπόλεως, Ερυθρού Σταυρού και Μητροπολίτου Χρυσοστόµου.
 2. Η σφράγιση των παραπάνω εγκαταστάσεων θα πραγµατοποιηθεί µετά από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από τη κοινοποίηση της σχετικής απόφασης σφράγισης, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην υπ’ αριθµ. Οικ. 20612/1759/2013 απόφαση του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
  3.Ο ιδιοκτήτης ή ο εκµεταλλευτής των παραπάνω εγκαταστάσεων, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, είναι υποχρεωµένος:
  α) εντός δέκα (10) ηµερών το αργότερο, από τη κοινοποίηση της απόφασης, να αποµακρύνει αντικείµενα και οχήµατα από τον χώρο της εγκατάστασης (εφόσον πρόκειται για οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας), β). να παρευρίσκεται κατά τη σφράγιση των εγκαταστάσεων, για να συνυπογράψει το πρακτικό σφράγισης που θα συνταχθεί, αφού ειδοποιηθεί έγκαιρα µε κάθε πρόσφορο µέσο από την αρµόδια υπηρεσία, γ) το αργότερο σε πέντε (5) ηµέρες από της ηµέρας της σφράγισης, να τοποθετήσει στην είσοδο της σφραγισµένης εγκατάστασης και σε µέγιστη απόσταση 0,50 µέτρου έµπροσθεν και κατά πλάτος αυτής, µεταλλικά κολωνάκια πεζοδροµίου ή µεταλλικές ανοιγόµενες – ανορθούµενες µπάρες επί σταθερής βάσεως, ελάχιστου ύψους 0,50 µέτρου και µέγιστου ύψους 1,00 µέτρου, τα οποία ενώνονται µεταξύ τους µέσω ειδικής βάσεως στη κορυφή τους µε αλυσίδα, επί της οποίας και σε εµφανές σηµείο της, υποχρεωτικά πρέπει να τοποθετηθεί πινακίδα, διαστάσεων 1,00 µ. χ 0,60 µ. που να φέρει την ένδειξη:
  «ΚΛΕΙΣΤΟΝ ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αν ο ιδιοκτήτης ή εκµεταλλευτής των εγκαταστάσεων, που πρόκειται να σφραγιστούν, παραβεί τα παραπάνω, διώκεται και τιµωρείται ποινικά µε το άρθρο 178 του Ποινικού Κώδικα, διότι µαταιώνει την σφράγιση. 4, Όσοι εκ προθέσεως διαρρηγνύουν ή βλάπτουν την σφραγίδα που τίθεται από την αρµόδια, αρχή κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3 της παρούσης, όσοι µε οποιονδήποτε τρόπο µαταιώνουν τη σφράγιση αυτή, καθώς και όσοι µε οποιονδήποτε τρόπο θέτουν σε λειτουργία τέτοια εγκατάσταση µετά τη σφράγιση της, τιµωρούνται µε τις ποινές του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα.
 3. Στη περίπτωση που εκδίδεται απόφαση σφράγισης µίας εκ των εγκαταστάσεων του άρθρου 1 της παρούσης, έπειτα από τη διαπίστωση της µη σύννοµης λειτουργίας της, όπου ο εκµεταλλευτής ή ιδιοκτήτης
  2 αυτής είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου του πρώτου ή δεύτερου βαθµού αυτοδιοίκησης, το οποίο, είτε αρνείται µε οποιοδήποτε τρόπο να εκτελέσει τη διαδικασία σφράγισης της εγκατάστασης του, µαταιώνοντας τη, είτε θέτει σε λειτουργία την εγκατάσταση του µετά τη σφράγιση της, είτε εκ προθέσεως διαρρηγνύει ή βλάπτει τη µολυβδοσφραγίδα που τίθεται από την αρµόδια αρχή, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3 της παρούσης, διώκεται και τιµωρείται ποινικά µε το άρθρο 178 του Ποινικού Κώδικα, διότι µαταιώνει την σφράγιση, επί πλέον δε υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο «περί αιρετών» κατά το άρθρο 102 παράγραφος 4 του Συντάγµατος σε συνδυασµό µε τις αντίστοιχες διατάξεις του υπ’ αριθµ. ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α77-6-2010). 5. Κατά της απόφασης αυτής µπορεί να υποβληθεί προσφυγή ενώπιον του Γ.Γ της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μ& Θ εντός αποκλειστικής προθεσµίας 15 ηµερών, από της κοινοποίησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρο 227 του Ν.3852/10(ΦΕΚ 87/Α) από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ή του αρµοδίου ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου ,εντός 60 (εξήντα) ηµερών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας Ν.2717/99(ΦΕΚ 97Α).
  Με εντολή Περιφερειάρχη Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καβάλας
  Κωνσταντίνος Αντωνιάδης