1. Τροποποίηση της 729/2019 απόφασης Δ.Σ. ως προς το συνολικό επιλέξιμο ποσό από το ΠΔΕ του ΥΠΕΣ.  

2. Επανακαθορισμός της αντιμισθίας του Πρόεδρου ή και του Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» στα πλαίσια των ορίων του Ν.4093/2012 και των διατάξεων της ΚΥΑ 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ 470/20.08.2018 τεύχος ΥΟΔΔ)

3. Τροποποίηση του Αγροτικού και Αρδευτικού Κανονισμού του Δήμου Καβάλας.

4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Α΄/ 2020.

5. Περί παράτασης ή μη εκμίσθωσης του Α88-5β αγροτεμαχίου στη Δημοτική Κοινότητα Κρηνίδων.  

6. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου στην περιοχή Περιγιάλι.    

7. Έγκριση υποβολής αιτήματος παραχώρησης ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.1β του Ν.4061/2012.  

8. Έγκριση Θερινών Δρομολογίων  με ισχύ  έως 15.09.2020.  

9. Φύτευση και τοποθέτηση χημικής τουαλέτας σε πεζοδρόμιο.  

10. Χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου για την είσοδο-έξοδο οχημάτων χώρου στάθμευσης της Υπεραγοράς Τροφίμων ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. εντός οικοπέδου επί του Ο.Τ. Γ982 στην περιοχή Περιγιάλι Καβάλας.  

11. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της ολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανόρυξη ερευνητικής γεωθερμικής γεώτρησης στην περιοχή του κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας.    

12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις.  

13. Έγκριση παράτασης Οριακής Προθεσμίας του έργου «Συντηρήσεις – επισκευές στην Κεντρική Πλατεία Καβάλας.  

14. Έγκριση χορήγησης παράτασης μελέτης «Τεχνικές Μελέτες για την Ανακαίνιση – Ενεργειακή Αναβάθμιση Ανοιχτού Κολυμβητηρίου Καβάλας.  

15. Έγκριση χορήγησης δεύτερης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση κτιρίων στο χερσαίο τείχος για εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ανάπλαση του  ακαλύπτου χώρου  τους» MIS 5009769 του Δήμου Καβάλας.  

16. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του  έργου: «Επισκευές-Κατασκευές στο Κοινοτικό Κατάστημα Αμυγδαλεώνα και στο κτίσμα Πολιτιστικού Συλλόγου Σταυρού (Ιδιοκτησίας Δήμου).  

17. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις – Οροσήμανση Δ.Ε. Φιλίππων έτους 2018.  

18. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές – Κατασκευές – Συντηρήσεις Αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Καβάλας  έτους 2017.    

19. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή πεζοδρομίων-κλιμάκων και πλακοστρώσεις έτους 2016.  

20. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις Οδοστρωμάτων Δήμου Καβάλας έτους 2017.  

21. Έγκριση υλοτομικών εργασιών στο δημοτικό δάσος Λιμνιάς βάσει της εγκριθείσας διαχειριστικής μελέτης.

22. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Κομοτηνή, όπου συμμετείχε στη συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ. στις 24 Αυγούστου  2020.    

23. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Κομοτηνή, όπου συμμετείχε στη συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ. στις 31 Αυγούστου 2020.