ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Πρόσκλησης: 25

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 19:00

Καβάλα, 19 Νοεμβρίου 2020

Προς
κ. Δήμαρχο Καβάλας
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Καβάλας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε

στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 23 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00΄, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, την εγκύκλιο 426/Α.Π. 77233/13-11-20 του ΥΠ.ΕΣ. με τα παρακάτω θέματα:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
20η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2020.
Καθορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 2021.
Καθορισμός τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων, διοργάνωσης εκθέσεων, εγκαινίων κλπ οικονομικού έτους 2021.
Καθορισμός τελών άρδευσης οικονομικού έτους 2021.
Μεταφορά υπολοίπων έκτακτων ειδικευμένων Εσόδων και χαρακτηρισμός τους ως τακτικά.
7η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2020.
Αποδοχή τιμής μονάδος αποζημίωσης για την προσκύρωση δημοτικής έκτασης επί της παρόδου της οδού Μπότσαρη στην Καβάλα.
Έγκριση σχετικά με την κοπή έξι δέντρων στην πλατεία Αμυγδαλεώνα.
Χορήγηση παράτασης εργασιών περαίωσης του έργου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη του Δήμου Καβάλας».
Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση και κατασκευή προσθήκης κατ’ επέκταση στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας».
Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με την χρήση επί έλασσον δαπανών της Ενταγμένης Πράξης: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ.
Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΈΤΟΥΣ 2018».
Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2019».
Έγκριση 2ου (τακτοποιητικού) Α.Π.Ε. του έργου: «Άρση επικινδυνότητας επικίνδυνων κτισμάτων έτους 2018.
Επισκευή, συντήρηση Σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις.
Καθορισμός κωδικού αριθμού δαπανών, προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, δεκτικού στην έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.