Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 29 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00΄, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, την εγκύκλιο 426/Α.Π. 77233/13-11-20 του ΥΠ.ΕΣ., με τα παρακάτω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. 24η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2020.
  2. Καθορισμός αμοιβής από το Δημοτικό Συμβούλιο σε πληρεξούσιο δικηγόρο για: Ι. Άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης κατ’αρθ.αρθ.227 § 1, 238 § 1 Ν.3852/2010 ως ισχύει. Προσβαλλόμενη πράξη: η υπ’αριθ. πρωτ. 202107/19453 / 10.12.2020 απόφαση Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας Θράκης με θέμα «Σφράγιση εγκαταστάσεων υπαίθριου σταθμού επιβατικών αυτοκινήτων». ΙΙ. Ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για άσκηση της προσφυγής και παροχή νομικών συμβουλών.
  3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας (οριακή προθεσμία) περαίωσης του έργου: «Συντηρήσεις ακτών Δήμου Καβάλας έτους 2019».
  4. Επανακαθορισμός της αντιμισθίας του Πρόεδρου του ΝΠΔΔ « Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στα πλαίσια των ορίων του Ν.4093/2012.
  5. Επανακαθορισμός της αντιμισθίας του Πρόεδρου του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» στα πλαίσια των ορίων του Ν.4093/2012.
  6. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του κ. Καπετάνιου Κωνσταντίνου από τακτικό μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» και αντικατάστασή του.

Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr), και μέσω facebook.