∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Επιµελητήριο Καβάλας, µέλος του δικτύου στήριξης µικροµεσαίων επιχειρήσεων
Enterprise Europe Network, σας ενηµερώνει ότι συµµετέχει µε περίπτερο, στην 20η
Τουριστική Έκθεση «EMITT 2016» από 28 έως 31 Ιανουαρίου 2016 στην
Κωνσταντινούπολη.
Οι εταιρείες – µέλη του Επιµελητηρίου, έχουν την δυνατότητα να διαθέσουν
ενηµερωτικά φυλλάδια ή δείγµατα των προϊόντων τους στα πλαίσια προβολής τους στην
έκθεση. Όσοι επιθυµούν παρακαλούµε να τα προσκοµίσουν µέχρι και την Τρίτη 26
Ιανουαρίου 2016 στο Επιµελητήριο Καβάλας.
Οι Υπηρεσίες του Οργανισµού µας παραµένουν στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη
διευκρίνιση.
Τηλ επικοινωνίας: 2510- 222212 κα. Σούζη Μαυροµµάτη (εσωτ. 4)

Ο Πρόεδρος
Άγγελος Τσατσούλης