Η Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας ενημερώνει τους καταναλωτές ότι με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου τροποποίησε τη διαδικασία διακανονισμών οφειλών ως εξής:

Α. Για τους τακτικούς διακανονισμούς:
Για τους καταναλωτές που κάνουν για πρώτη φορά ρύθμιση οφειλών ή έχουν κάνει στο παρελθόν και την έχουν τηρήσει πλήρως, ισχύουν οι όροι του παρακάτω πίνακα:

Οφειλή (€) Δόσεις Ελάχιστη δόση (€)
0 – 500 18 20
501 – 1000 24 35
1001 – 2000 30 50
> 2000 36 90

Β. Έκτακτος – άπαξ διακανονισμός έως εκατό (100) μηνιαίων δόσεων:
Η διαδικασία ένταξης των ενδιαφερομένων στο παραπάνω δοσολόγιο (έως 100 δόσεις) θα έχει ισχύ μέχρι την 22α Ιουνίου 2020. Το ύψος της ελάχιστης δόσης θα ανέρχεται στα 30 €. Για όσους καταναλωτές επιθυμούν να προκαταβάλουν μέρος του ποσού και να ρυθμίσουν το υπόλοιπο σε δόσεις, θα ισχύουν και οι παρακάτω εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων που έχουν επιβληθεί:

Προκαταβολή (%) Έκπτωση (%)
0 0
30 20
60 30
100 50

Μετά την περαίωση της διαδικασίας υπαγωγής είτε στην Α είτε στη Β περίπτωση, για όσους καταναλωτές δε φροντίσουν να διατηρήσουν σε ισχύ τους διακανονισμούς (έγκαιρη καταβολή δόσης και εμπρόθεσμη εξόφληση τρέχοντος λογαριασμού), η υπαγωγή σε νέο τακτικό διακανονισμό θα είναι δυνατή μόνο μετά από προκαταβολή του 30% της οφειλής τους χωρίς πρόβλεψη έκπτωσης στις επιβληθείσες προσαυξήσεις.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ενημερώνει επίσης τους καταναλωτές της, ότι οι συναφθέντες και εξυπηρετούμενοι μέχρι σήμερα διακανονισμοί συνεχίζουν να ισχύουν ως έχουν.

Ενημερώνει επίσης, ότι σε πολύ ειδικές περιπτώσεις χρόνιας και αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας καταναλωτή, θα μπορεί κατόπιν απόφασης του, το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης να εφαρμόζει δοσολόγιο κατ’ εξαίρεση όλων των παραπάνω.