ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.»

Ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό για την αντιμετώπιση εποχιακών αναγκών της εταιρείας συνολικού αριθμού σαράντα πέντε (45) ατόμων για τις ειδικότητες, τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και για χρονικό διάστημα ως εξής (εικόνα).
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, ΕΚΤΟΣ από τους υποψήφιους της ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσώστης/τρια, που θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dimotiki@thassos.gr. εντός δέκα ημερολογιακών ημερών ( από τις 20-6-2020 έως και 29-06-2020 ).
Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στα γραφεία της εταιρείας στην Παναγία Θάσου, στον Δήμο Θάσου καθώς και στο δικτυακό τόπο της «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε» (www.thassoscamping.gr), ενώ περίληψη της ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες Νομού Καβάλας «Πρωϊνή» και «Ενήμερος » στις 19-06-20.

Η αναλυτική ανακοίνωση τα παραρτήματα και η αίτηση είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα
www.thassoscamping.gr