Ανακοινώνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες και με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας , παρατείνεται κατά εννέα (09) μήνες , ήτοι έως και 19-03-2021 το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 15 της Αριθμ. 2133.1/43711/2019  Απόφασης τροποποίησης του ΓΚΛ 10(Β΄2396/19-06-2019), που αφορά στην ανάκληση αδειών καταδυτικών συνεργείων, δυτών, μαθητευόμενων δυτών και η ακόλουθη έκδοση, άνευ καταβολής παραβόλων , αντίστοιχης βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση καθεμίας από τις ως άνω δραστηριότητες.