ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Του Συνδικαλιστικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ», που εδρεύει στην Καβάλα, Άγιος Σίλας, Τ.Κ 65500, νομίμως εκπροσωπουμένου.

Κ Α Τ Α

Αναστάσιου Καρασσαβόγλου, υπό την ιδιότητα του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, κατοίκου Καβάλας, Άγιος Σίλας, Τ.Κ 65500

Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Ο Υ Μ Ε Ν Η

1) κ. Δημήτριο Τσαλικάκη, υπό την ιδιότητα του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Μακεδονίας – Θράκης, κατοίκου Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 16, Τ.Κ 54623 και

2) Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλειο Κικίλια, κατοίκου Αθηνών, επί της οδού Αριστοτέλους 17 Τ.Κ. Αθήνα 104 33.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση της ειδικής άδειας μετ’ αποδοχών του άρθρου 105 του Ν. 2071/1992 σε όλους τους εργαζομένους σε τμήματα και ειδικές μονάδες του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας.

Καβάλα 11.10.2019

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 2071/1992, ως τροποποιήθηκε και ισχύει «1. Σε νοσηλευτές, μαίες, βοηθούς νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές

πλήρους απασχόλησης που εργάζονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και

χειρουργεία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, νοσοκομεία Ι.Κ.Α., όπως επίσης και σε άλλες ειδικές μονάδες των νοσηλευτικών αυτών ιδρυμάτων, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να χορηγείται επιπρόσθετη ειδική ετήσια μετ` αποδοχών, τουλάχιστον 6 εργάσιμων ημερών πέραν της κανονικής και ειδικό επίδομα.»

Περαιτέρω, σύμφωνα με την με αριθμό 2003075/204/0022/1995 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 33/1995) «Σε νοσηλευτές, μαίες, βοηθούς νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές πλήρους απασχόλησης που εργάζονται σε χειρουργεία, ανάνηψη, μονάδες εντατικής θεραπείας, αυξημένης φροντίδας, στεφανιαίων νόσων, τεχνητού νεφρού, περιτοναϊκής κάθαρσης, ΑΙDS, προώρων, αίθουσες τοκετών και παραλαβής, υπηρεσίες αιμοδοσίας, μονάδες μεσογειακής αναιμίας και αιμορροφυλικών, των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και νοσοκομεία του ΙΚΑ θα χορηγούνται τα παρακάτω: 1. Από 1.1.1995, ειδικό επίδομα 20 % επί του βασικού μισθού του 28 Μισθολογικού Κλιμακίου. 2. Ειδική πρόσθετη άδεια μετ` αποδοχών δέκα (10) ημερών πέραν της κανονικής.

Η ειδική αυτή άδεια χορηγείται στους εργαζόμενους μετά από συνεχή υπηρεσία ενός (1) χρόνου αυτών στις ανωτέρω μονάδες και σε χρονικό διάστημα που δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των Ιδρυμάτων».

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 51 του Ν. 4368/2016 «Οι διατάξεις του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 (Α`123) και της Κ.Υ.Α. 2003075/204/0022 (Β`33/20.1.1995), αναφορικά με την επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών, καταλαμβάνουν όλους τους, πλήρους απασχόλησης (πλην των ιατρών), εργαζόμενους στα τμήματα και τις μονάδες που αναφέρονται στην παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Υγείας, η ειδική άδεια του προηγουμένου εδαφίου δύναται να επεκταθεί και σε εργαζόμενους και άλλων ειδικών τμημάτων ή ειδικών μονάδων των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ..»

Με την με αριθμό Γ2α/65797/27.11.2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 5489/06.12.2018 «Η ειδική ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 επεκτείνεται σε όλους τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης (πλην ιατρών) που υπηρετούν στα κάτωθι τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. [(πέραν των τμημάτων και ειδικών μονάδων που ορίζονται στην αριθμ. 2003075/204/0022 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 33/τ.Β/1995)]:

α) Επειγόντων Περιστατικών, β) Ακτινοδιαγνωστικό, γ) Νεότερων Απεικονιστικών Μεθόδων (Αξονικός-Μαγνητικός), δ) Ακτινοθεραπευτικό, ε) Πυρηνικής Ιατρικής στ) Αιμοδυναμικό, ζ) Μεταμοσχεύσεων, η) Ειδικών Λοιμώξεων, θ) Ψυχιατρικά τμήματα, που υποδέχονται τουλάχιστον 30% οξέα περιστατικά, ι) Χημειοθεραπείας, Ογκολογίας, ια) τραπεζών γάλακτος, ιβ) προγεννητικού ελέγχου, ιγ) αντιμετώπισης στειρότητας και υπογονιμότητας, ιδ) αιματολογικό εργαστηριακού τομέα, ιε) Βιοπαθολογικό, καθώς και ιστ) στους υπαλλήλους που απασχολούνται με τη διάλυση κυτταροστατικών και άλλων βιολογικών φαρμάκων.»

Εν συνεχεία, εξεδόθη η υπ’ αριθ. Γ2α/οικ.19064/12-3-2019 με ΑΔΑ: 6ΜΑ1465ΦΥΟ-ΠΙΤ εγκύκλιος του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της υπ΄ αριθ. πρωτ. Γ2α/65797/27-11-2018 «Επέκταση της ειδικής άδειας μετ΄ αποδοχών του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 σε περαιτέρω τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.» Κ.Υ.Α.», σύμφωνα με την οποία «Η προβλεπόμενη ειδική ετήσια άδεια χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους (συμπεριλαμβανομένου του επικουρικού προσωπικού και του προσωπικού των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ), πλην ιατρών, που απασχολούνται στα συγκεκριμένα τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσοκομείων που προβλέπονται στην προαναφερόμενη Κ.Υ.Α., έως και ένα εξάμηνο μετά από την ημερομηνία που θεμελιώνεται το δικαίωμα λήψης της άδειας (συμπλήρωση ενός έτους συνεχούς, πλήρους και αποκλειστικής υπηρεσίας), έχοντας πάντοτε ως γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου. Δηλαδή, όσοι εργαζόμενοι είχαν συμπληρώσει ένα έτος συνεχούς, πλήρους και αποκλειστικής υπηρεσίας στα συγκεκριμένα τμήματα και ειδικές μονάδας κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της εν λόγω απόφασης, δικαιούνται να κάνουν χρήση της άδειας έως και το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Περαιτέρω διευκρινίζουμε ότι δικαιούχοι της ειδικής είναι και: α) οι εργαζόμενοι στην αποστείρωση κάθε Νοσοκομείου, καθόσον εντάσσονται στη λειτουργία των Χειρουργείων, β) όσοι εργαζόμενοι δεν συμπληρώνουν την πλήρη απασχόληση σε ένα από τα τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσοκομείων που ορίζονται στις σχετικές Κ.Υ.Α., αλλά σε δύο ή και περισσότερα από αυτά (όπως τραυματιοφορείς) και γ) οι εργαζόμενοι στους υπερήχους.

Εκ του συνδυασμού των ανωτέρω διατάξεων προδήλως προκύπτει ότι οι δικαιούχοι της ειδικής ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών του άρθρου 105 του Ν. 2071/92, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Γ2α/65797/27.11.2018 Κ.Υ.Α. στο ΦΕΚ δηλαδή στις 06.12.2018, δικαιούνταν να κάνουν χρήση της άδειας έως και 30.06.2019 αφορούσα το έτος 2017 και στο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους 2019 οι δικαιούχοι να λάβουν την ειδική άδεια του έτους 2018.

Παρόλο που τα ανωτέρω προκύπτουν από απλή γραμματική ανάγνωση των σχετικών νομοθετημάτων και τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, εντούτοις εσείς αρνείστε να χορηγήσετε την ειδική άδεια του άρθρου 105 του Ν. 2071/92 για το δεύτερο εξάμηνο του 2019.

Μάλιστα στην 28η συνεδρίαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, και στο 14ο Θέμα αυτής με τίτλο «Σχετικά με χορήγηση ειδικής άδειας κλειστών τμημάτων», κατόπιν εισήγησης σας λήφθηκε ομόφωνη απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, σύμφωνα με την οποία «Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να περιμένει την απάντηση του Υπουργείου για το ζήτημα αυτό, καθώς το ΓΝΚ έχει υπηρεσιακά σε αυτό απευθυνθεί. Με την παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος και εφόσον δεν απαντήσει το Υπουργείο, το ΔΣ προτίθεται να αναθέσει σε νομικό μας σύμβουλο να γνωμοδοτήσει σχετικά».

Η πρόεδρος του Σωματείου μας, στα πλαίσια άσκησης των συνδικαλιστικών καθηκόντων της, επισκέφθηκε αυτοπροσώπως το Υπουργείο Υγείας, με σκοπό να ενημερωθεί για το εάν αυτό πρόκειται να εκδώσει νέα, πέραν της υπ’ αριθ. Γ2α/οικ.19064/12-3-2019 με ΑΔΑ: 6ΜΑ1465ΦΥΟ-ΠΙΤ εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, εγκύκλιο σχετικά με το αναφερόμενο ζήτημα και ρητώς ειπώθηκε από τους υπευθύνους, ότι το Υπουργείο δεν προτίθεται να εκδώσει άλλη διευκρινιστική εγκύκλιο και ότι εμμένει στην από 12.03.2019 προηγούμενη εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. Τα ανωτέρω αναλυτικά και επακριβώς σας γνωστοποίησε προφορικά η Πρόεδρος του Σωματείου μας και σας ζήτησε άμεσα να δώσετε εντολή να αναθέσετε στο νομικό σύμβουλο του Νοσοκομείου την σύνταξη γνωμοδότησης κατ’ εφαρμογή της από 10.09.2019 απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

Για το ίδιο θέμα και λόγω του επείγοντος χαρακτήρα αυτού σας αποστείλαμε την με αρ. πρωτ. 3471/02.10.2019 επιστολή μας, με θέμα «Ειδική Άδεια», με την οποία σας ζητήσαμε να αναθέσετε στο νομικό σύμβουλο του Νοσοκομείου την σύνταξη γνωμοδότησης, προκειμένου στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλ. τη χθεσινή (10.10.2019), να λαμβανόταν οριστική απόφαση επί του θέματος, ώστε να μην χαθεί το χρονικό περιθώριο μέσα στο οποίο πρέπει να χορηγηθεί το υπόλοιπο των ειδικών αδειών στους δικαιούχους, που είναι έως το τέλος του έτους 2019.

Παρόλα ταύτα, εσείς αδικαιολόγητα δεν συμπεριλάβατε στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου στις 10 Οκτωβρίου 2019 το ανωτέρω θέμα.

Επειδή κωλυσιεργείτε αδικαιολόγητα μέχρι σήμερα την λήψη απόφασης σχετικά με την λήψη από τους δικαιούχους της ειδικής άδειας του άρθρου 105 του Ν. 2071/1992, έτους 2018.

Επειδή η καθυστέρηση λήψεως απόφασης εκ μέρους σας θα θεωρηθεί σκόπιμη κωλυσιεργία και θα βλάψει ανεπανόρθωτα τα δικαιώματα των εργαζομένων, δεδομένου ότι η ειδικά άδεια πρέπει να ληφθεί από αυτούς έως το τέλος του έτους 2019, διότι σε αντίθετη περίπτωση αυτή θα χαθεί αφού λόγω του χαρακτήρα της δεν μεταφέρεται το επόμενο έτος.

Επειδή η μη χορήγηση της προβλεπόμενης στο νόμο ειδικής άδειας στους εργαζόμενους του Νοσοκομείου, συνιστά παράβαση καθήκοντος εκ μέρους σας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ όπως εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από της λήψεως της παρούσης, εφαρμόσετε τις διατάξεις του νόμου περί λήψεως εκ μέρους των δικαιούχων εργαζομένων της ειδικής άδειας που προβλέπεται στο άρθρο 105 του Ν. 2071/1992, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως επίσης και την με αριθμό Γ2α/οικ.19064/12-3-2019 με ΑΔΑ: 6ΜΑ1465ΦΥΟ-ΠΙΤ διευκρινιστική εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, ή υλοποιήσετε την ομόφωνη απόφαση που ελήφθη στην 28η συνεδρίαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας σχετικά με το 14ο Θέμα που τέθηκε εκτός της ημερήσιας διάταξης και αναθέσετε άμεσα στο νομικό σύμβουλο του Νοσοκομείου την σύνταξη γνωμοδότησης για το θέμα αυτό και λήψη σχετικής απόφασης από το Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας έως τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019, επιφυλασσόμενοι σε εναντία περίπτωση παντός καθ’ υμών νομίμου δικαιώματός μας.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής, με τη ρητή επιφύλαξη παντός άλλου νομίμου δικαιώματός μας, παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς τον κ. Αναστάσιο Καρασσαβόγλου, υπό την ιδιότητα του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, κατοίκου Καβάλας, Άγιος Σίλας, Τ.Κ 65500, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας την παρούσα ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως που θα συντάξει.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΩΣ ΔΗΛΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ