Ἀπὸ την Ιερὰ Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου ανακοινώνεται ότι, ενόψει του σχολικοὺ έτους 2020-2021, η τοπική Εκκλησία φροντίζει για τη διασφάλιση των απαραιτήτων προϋποθέσεων για την ομαλὴ λειτουργία του βρεφονηπιακοὺ σταθμοὺ «Κιτσικοπούλειο» και την ασφαλὴ φιλοξενία βρεφὼν και νηπίων σε αυτὸν.

Οι προεγγραφὲς για τη ΔΩΡΕΑΝ φιλοξενία παιδιὼν ανέργων, ὴ αυτοαπασχολουμένων, ὴ εργαζομένων μητέρων στον ιδιωτικὸ τομέα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του προγράμματος Ε.Σ.Π.Α., άρχισαν και θα διαρκέσουν έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμὸς δυναμικότητας του σταθμοὺ. Παράλληλα, για τις περιπτώσεις οικογενειὼν που δεν έχουν τις προϋποθέσεις του προγράμματος, θα υπάρξει μέριμνα για την εξυπηρέτησή τους με ευνοϊκοὺς όρους και χαμηλὰ τροφεία, όπως επιτάσσει ο μη κερδοσκοπικὸς χαρακτήρας του ιδρύματος. Οι ενδιαφερόμενοι γονεὶς παιδιὼν απὸ οκτὼ (8) έως και σαράντα τεσσάρων (44) μηνὼν, μπορούν να απευθύνονται καθημερινὰ στη Γραμματεία του σταθμοὺ, στην περιοχὴ του Βύρωνα πλησίον του ιεροὺ ναοὺ της Μεταμορφώσεως και στον αριθμὸ τηλεφώνου 2510244817.