Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η παρακάτω απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας σχετικά με την καταλληλότητα υδάτων κολύμβησης θερινής περιόδου 2022 του Νομού Καβάλας:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας

έχοντας υπόψη

1.Τις Διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ A 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2.Τις Διατάξεις του Π.Δ 144/2010 (ΦΕΚ A 237/27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης»

Την αριθμ. Δ.Δ οικ. 5320/22.9.2014 (ΦΕΚ 2728/13.10.2014 τ. Β)απόφαση Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας-Θράκης «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης»
4.Την αρίθ. Ε1 β/221/65 Υ.Δ. «περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων»

5.Την με αρ. Η.Π. 8600/416/Ε103/2009 ΚΥΑ ” Περί ποιότητας και μέτρων διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ”σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων Κολύμβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ηs Φεβρουάριου 2006

6.Το Δ1δ/ΓΠ οικ. 26894/12-5-2022 έγγραφό του Υπουργείου Υγείας περί ελέγχου ποιότητας

υδάτων κολύμβησης και έκδοσης αποφάσεων χαρακτηρισμού καταλληλότητας υδάτων κολύμβησης θερινής περιόδου 2022″

Το με αριθ. πρωτ. 61260/28-4-2021 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Α.Μ.Θ. περί προσδιορισμού των υδάτων κολύμβησης για την κολυμβητική περίοδο 2021-2022.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για τους μήνες Μάϊο και Ιούνιο 2022 του προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των νερών κολύμβησης, την ταξινόμηση και τον ποιοτικό χαρακτηρισμό αυτών της γενικής γραμματείας υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και τις υγειονομικές αναγνωρίσεις των ακτών του Νομού Καβάλας οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τον μήνα Ιούνιο από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Καβάλας.
Την Υ.Α. 42297/29-4-2022 ΥΠΕΝ περί διάρκειας κολυμβητικής περιόδου για το έτος 2022.
Την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης των ακτών κολύμβησης και χαρακτηρισμού των ακατάλληλων περιοχών για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Επιτρέπουμε την κολύμβηση στις ακτές που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και παρακολουθούνται με τακτικούς ελέγχους στα πλαίσια διενέργειας σχετικού προγράμματος, σύμφωνα με το (7) σχετικό όπως εμφανίζονται στην ιστοσελίδα www.bathingwaterprofiles.gr.

Β. Απαγορεύουμε την κολύμβηση στα θαλάσσια νερά των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας όπως αυτές αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω:

Σε όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία και διαλυτήρια πλοίων καθώς και σε απόσταση 200 μέτρων εκατέρωθεν αυτών.
Σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, και κάθε άλλης παρόμοιας εκβολής, όπως τις εκβολές ποταμών και χειμάρρων σύμφωνα με τις αποφάσεις καθορισμού αποδέκτη.
Γ. Συνιστάται επίσης η αποφυγή κολύμβησης ,για προληπτικούς λόγους, στα θαλάσσια νερά των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας όπως αυτές αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω:

α) Από την περιοχή του ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ και μέχρι το κέντρο Μιχάλης.

β) Σε ζώνη 50 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής όλων των αγωγών όμβριων και ιδίως

μετά από βροχή.

Δ. Οι Δήμοι των περιοχών κολύμβησης υποχρεούνται:

Να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την τήρηση της καθαριότητας στις ακτές κολύμβησης σε συνεχή βάση όπως:
-Τακτική αποκομιδή απορριμμάτων και τοποθέτηση ικανού αριθμού δοχείων συλλογής αυτών.

-Ορισμός υπευθύνου για την τήρηση της καθαριότητας των ακτών και την επισήμανση /αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και αρχές.

-Δημιουργία εγκαταστάσεων υγιεινής όπως αποχωρητήρια, αποδυτήρια, ντους κ.α.

Να τοποθετήσουν κατάλληλη σήμανση για την αποφυγή κολύμβησης 50μ. εκατέρωθεν από σημεία εκβολής αγωγών ομβρίων ή αντλιοστασίων αποχετευτικού δικτύου ιδιαίτερα όταν υπάρχει ροή.
Σε περίπτωση θαλάσσιας ρύπανσης από διαρροή λυμάτων ο οικείος ΟΤΑ ή ο αντ’ αυτού οργανισμός ενημερώνει άμεσα την Δ/νση Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Καβάλας και έως την έκδοση απόφασης προσωρινής απαγόρευσης/αποφυγής κολύμβησης προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 της (5) σχετικής, για την ενημέρωση του κοινού και την λήψη κατάλληλων μέτρων αποτροπής εισόδου λουομένων στην ακτή. Οι Λιμενικές Αρχές παρακαλούνται για την επιτήρηση των ανωτέρω μέτρων.

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας Π.Ε Καβάλας, σε περιπτώσεις υποψίας ρύπανσης του θαλασσινού νερού στις περιοχές κολύμβησης, θα διενεργεί έκτακτους ελέγχους λαμβάνοντας τα κατά περίπτωση κατάλληλα μέτρα σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Αλέξιος Πολίτης

Προηγούμενο άρθροThe Dolphin: Το νέο τοπόσημο της Καβάλας
Επόμενο άρθροΑ.Λυκουρέντζος για τους αγρότες του Παγγαίου: Προώθηση του εκτιμητικού έργου και άμεση πληρωμή αποζημιώσεων